Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez General Topics Polonia spółka z o.o.  udostępnionych  przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.generaltopics-polonia.pl , nabywców towarów, usług  szkoleniowych oraz odbiorców informacji handlowych i marketingowych dostarczanych w formie newslettera.

1. Informacje ogólne.

Państwa dane osobowe  przetwarzane są  przez General Topics Polonia spółka z o.o. zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami RODO oraz  obowiązujących przepisów prawa wynikających z regulacji ustawowych  w zakresie  przetwarzania danych  oraz  technicznych i organizacyjnych  warunków zabezpieczenia danych osobowych.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa  danych osobowych jest General Topics Polonia spółka z o.o.  z siedzibą w Krakowie  ( 30-139 Kraków ul. Jabłonkowska nr 2 ) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w  Krakowie, Wydział XII  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   pod numerem KRS 0000307359, ( dalej zwana Administratorem).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie  się z nami kontaktować kierując korespondencję na  adres e-mail: biuro@generaltopics-polonia.pl  lub  droga pocztową na adres  General Topics Polonia spółka z o.o. 30-139 Kraków ul. Jabłonkowska nr 2.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Państwa  dane obejmujące imię i nazwisko,  adres e-mail,  data urodzenia,  adres zamieszkania ,   korespondencyjny  lub adres dostawy  nr telefonu oraz adres IP   przetwarzamy w celu:

 • wysyłki newslettera  i  informacji handlowych oraz informacji o organizowanych szkoleniach.  Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa  zgody.
 • w celu  przeprowadzenia procesu związanego z uczestnictwem  w szkoleniach branżowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.

 • w celu  składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz  obsługi ewentualnej   reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.
 • w  przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury) a w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • w pewnych sytuacjach Państwa dane możemy przetwarzać również w celu oferowania  bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych  usług.  Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają z usługi   newslettera  lub publikowanych  informacji produktowych  są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych  lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi  że nie będziemy mogli  wysyłać  newslettera ,  zrealizować zamówienia  a także  zapewnić uczestnictwa z szkoleniach,  zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie szkoleń, publikowanym na stronie   www.generaltopics-polonia.pl  w zakładce Szkolenia.

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony  www.generaltopics-polonia.pl  i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie  upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również  nasi partnerzy,  z którymi współpracujemy  tacy  jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie,  dostawca usług hostingowych oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.  Poza sytuacją  opisaną  powyżej Administrator  pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia sposób  w inny danych osobowych podmiotom trzecim.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Administrator   będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do  wykonania  dostawy lub usługi  oraz spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo  już korzystania z usług administratora. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).
Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych  przed  wycofaniem zgody.

6. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Co do zasady Administrator  nie  przekazuje  Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z procedur reklamacyjnych  Państwa dane osobowe mogą jednaj zostać udostępnione Producentom  oferowanych przez nas towarów   na terytorium Unii Europejskiej,  na podstawie  umowy powierzenia przetwarzania danych.   W każdym przypadku przekazanie danych  dokonane zostanie przy  zagwarantowaniu procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych  oraz nie zwalnia  administratora   z odpowiedzialności za ich przetwarzanie zgodne z RODO przez podmioty, którym dane zostały udostępnione.

7. Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Państwa dane:

a). Szanujemy Państwa  prawo do ochrony  prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail  jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na  naszej stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

b). Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie  @generaltopics-polonia.pl  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

c) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowy- wane są Państwa dane posiadają  szereg różnych zabezpieczeń obejmujących w szczególności :
– zabezpieczenie urządzeń   w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych;
– stosowanie haseł zabezpieczenia  zmienianych  cyklicznie oraz system kont użytkowników o różnych poziomach dostępu;
– stosowanie  licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowe oraz zapór  sieciowych;
– stosowanie  licencjonowanych  , stale aktualizowanych  systemów operacyjnych oraz oprogramowania  do obsługi poczty elektronicznej;
– zabezpieczenie  komputerów przed niepowołanym podglądem  ekranu przez  osoby  nieuprawnione  ( polityka czystego ekranu)  oraz stosowanie zaprogramowanych wygaszaczy ekranu

d) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora  albo podmioty przetwarzające, które  dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez    Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem  Waszych danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas  Państwa danych osobowych, przysługuje  Wam prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
 2. żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
 5. Przeniesienia danych do innego administratora.
 6. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: biuro@generaltopics-polonia.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 2.
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych.

9. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie  danych osobowych.

W  każdej chwili przysługuje Państwu prawo do  zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,  jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10. Czy Państwa  dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie,  profilujemy  Państwa  danych osobowych ani  nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji  dotyczących Państwa  na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

11. Polityka cookies

Strona  www.generaltopics-polonia.pl   używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej  witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i  bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze strony  a  dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

Monitorowania  informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:
– „niezbędne” – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
-“bezpieczeństwa” – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
-„wydajnościowe” – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
– „funkcjonalne” – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym  uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie  na stronie www.generaltopics-polonia.pl.